Monografia kulturalna - obowiązek informacyjny

  • Print

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia 2016/679
w sprawie przygotowania monografii kulturalnej Świdnicy informujemy, że Gmina Miasto Świdnica przygotowuje monografię kulturalną Świdnicy
obejmującą okres 1945-2020. Bohaterem zbiorowym publikacji są Instytucje, które działały
bądź nadal działają na rzecz upowszechniania kultury w naszym mieście.
W publikacji opisujemy osoby z imienia i nazwiska oraz zakres podejmowanych działań
na rzecz kultury. Informacje zostały pozyskane z funkcjonujących w ogólnie dostępnym obiegu
informacyjnym źródeł, jak np.: kroniki, roczniki, publikacje prasowe, filmowe i książkowe,
portale i strony internetowe, monografie instytucji, czy bezpośrednio przekazane z Instytucji.
Intencją piszących monografię jest pełne atencji propagowanie i upowszechnianie dorobku
w dziedzinie kultury tychże osób ze względu na pełnione przez nie funkcje i powiązania
z instytucjami kultury.
Administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy
z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Może się
Pani/Pan z nami skontaktować listownie na adres podany wyżej, przez e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonicznie: 74 8562827. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych,
można się z Nim skontaktować przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Dane osobowe zbierane i publikowane będą w celu realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury oraz promocji gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 18 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Do danych osobowych będzie mieć dostęp nieokreślona liczba odbiorców z uwagi
na fakt, że monografia będzie publicznie dostępna dla każdego, zgodnie z przedstawianymi
wyżej informacjami. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wydania monografii,
a następnie będą publicznie dostępne w monografiach przez czas nieokreślony.
Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
• otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
• zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie
okoliczności – ale tylko do czasu wydania monografii;
• zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
• wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione
okoliczności;
• wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie
dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.